replica watches replica watches replica watches wholesale replica watches uk

English Classes

Something useful about the language

Функционирование заглавия в рассказе С. Моэма “The Kite”. 1-2 (часть 1)

декабря3

Глава 1. Теоретические предпосылки исследования (продолжение)
О том, что такое заглавие и почему оно так важно.
Часть 2 - “Так что же оно всё-таки делает?” (начало)
Резюме по-прежнему лежит здесь.

1.2. Класифікація функцій заголовку художнього твору

  Багато дослідників, аналізуючи функції заголовку, роблять висновок, що різноманітні функції притаманні заголовку в кожному окремому випадку у різному ступені, висуваючи на перший план то одну, то іншу. [4;12],[13;137]

  Не існує єдиного погляду серед лінгвістів стосовного того, скільки функцій має заголовок, та яка з них є домінантною. Однак дослідники згодні у думці, що роль заголовку в моделях різних текстів (наукового, ділового, публіцистичного та художнього) не збігається. Про це говорять Гальперін І.Р. [5;133], Бойко Л.Б. [4;5], Петрат Т.Р. [13; 137].

  Бойко Л.Б. виділяє 4 облігаторні функції для вербального заголовку: інформативно-номінативна, сигнальна, проспективна (прогностична), текстоутворююча функції [4;4].

  Така класифікація функцій заголовку здається нам дуже загальною, не конкретизованою. З одного боку, така точка зору зрозуміла, так як автор намагалася виділити функції, що властиві у рівній мірі всім 4 функціональним типам тексту. З іншого боку, нас у нашому дослідженні цікавить функціонування заголовку в межах художнього тексту; відповідно, дана класифікація, на наш погляд, не відображає усіх особливостей кореляції даного типу тексту та його заголовку. Таким чином, класифікація Бойко Л.Б. є нерелевантною для нашого дослідження.

  У своїй статті «Функціональна характеристика заголовків» Петрат Т.Р. приводить класифікацію функцій заголовків, дану Н.А. Кожиною. Далі автор статті порівнює її з класифікацією Кухаренко В.А.

  Кухаренко В.А. виділяє функції заголовку та поясняє їх різноманітність за допомогою того, що заголовок є актуалізатором практично усіх текстових категорій. [9;105]

  Кожина Н.А. у своїй роботі використовує інший принцип. Відповідно до подвійної природи заголовку, функції його також мають подвійний характер [8;167]. Тому дослідник поділяє всі функції заголовку на зовнішні та внутрішні. При цьому позиція читача відносно тексту вважається зовнішньою, а позиція автора – внутрішньою [8;168]. Зовнішні та внутрішні функції корелюють між собою. Серед зовнішніх функцій заголовку Кожина Н.А. виділяє:

  1. репрезентативну;
  2. поєднуючу;
  3. функцію організації читацього сприйняття.

  До внутрішніх функцій відносяться:

  1. називна;
  2. номінативна;
  3. текстоутворююча.[8;169]

  Взаємопов’язані функції під №3 діють на трьох рівнях організації тексту та відповідно включають кожна по 3 підфункціїї:

  • функція організації тексту – виділення змістовної домінанти та ієрархії художніх акцентів;
  • функція композиційної організації;
  • функція стилістичної та жанрової організації. [8;171]

  Актуалізацію категорій проспекції та ретроспекції, виділену Кухаренко В.А., Кожина Н.А. відносить до компонентів репрезентативної функції: «Репрезентативна функція звернена до читача. Письменник, таким чином, називаючи книгу, ставить перед читачем деяку задачу, задає загадку. Допомагає розгадати цю загадку подальше читання книги. Кінець тексту повинен примусити читача знову звернутися до назви твору». [8;175]

  Естетична функція, за думкою Кожиної Н.А., є випадковою та залежить від стилю і жанру конкретного твору. Серед естетичних функцій дослідник виділяє символічну, афористико-генералізуючу, алегоричну, епатуючи, рекламно-інтригуючу функції та функцію типізації художнього узагальнення. [8;177]

  У більшості випадків функції, виділені Кожиною Н.А., співвідносяться з функціями, наведеними Кухаренко В.А.; Петрат Т.Р. приймає точку зору першої, вважаючи, що дана класифікація функцій заголовку відрізняється системністю та відповідає специфіці заголовків художніх творів. [13;141]

  Однак, з такою позицією не можна погодитися. Класифікація Кожиної Н.А., безперечно, властива деяка системність, де головним принципом є подвійність природи заголовку, а, відповідно, і його функцій. Однак, незрозумілий критерій їх виділення. У Кухаренко В.А. таким критерієм є актуалізація тих чи інших текстових категорій, що ще раз підкреслює зв’язок заголовка з текстом.

  Крім того, опозиція та, разом з тим, зв’язок зовнішніх та внутрішніх функцій (наприклад, репрезентативна VS номінативна) не є достатньо чіткою. Опис репрезентативної функції включає в себе проспекцію та ретроспекцію, що призводить до неповноти назви даної функції. Назва «репрезентативна», за своєю семантичною структурою відповідає тільки проспективній спрямованості функції та не включає обов’язковості переосмислення заголовку читачем «на виході» з тексту.

  Петрат Т.Р. підкреслює, що класифікація Кожиної Н.А. «відповідає специфіці заголовка художніх творів» [13;141]. І хоча, як вже було сказано, інші функціональні типи тексту не становлять інтересу в нашому дослідженні, однак слід зазначити, що класифікація Кухаренко В.А. відрізняється більшою універсальністю стосовно інших типів тексту.

не публикуется

пример:

Оставить комментарий или два:

 


Добавить новую метку грамматика для урока курсовая план-конспект

Гриль http://bestweekend.com.ua/product/napoleon-rogue-425r/ на две секции станет незаменим в те выходные, когда готовить потребуется одновременно на большую компанию. Мини газовый гриль для дачи – это удивительная техника, которая позволит Вам приготовить удивительные блюда, даже находясь не на суше.