replica watches replica watches replica watches wholesale replica watches uk

English Classes

Something useful about the language

Функционирование заглавия в рассказе С. Моэма “The Kite”. 1-1.

декабря3

Глава 1. Теоретические предпосылки исследования.
О том, что такое заглавие и почему оно так важно.
Часть 1 - “Учёные споры”.
Резюме лежит здесь.

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ

1.1. Заголовок як елемент цілісної текстової системи

  Існує багато визначень «заголовку». Це елемент передтекстового комплексу, що корелює з самим текстом як органічною системою. [4;5]

  Визначення заголовку, дані різними дослідниками, включають в себе набір характеристик, відмінний за кількісним та якісним складом у кожному окремому випадку. В цілому ж такі характеристики базуються на різному розумінні дослідниками ролі заголовку в тексті, а також ступеню його залежності від функціонального типу тексту. Розглянемо деякі з них.

  Наприклад, Бойко Л.Б. вважає: «Заголовком називається виражений засобами природної мови та виділений графічно потенційно звернутий знак тексту, який, володіючи відносною автосемантичністю, є абсолютно початковим, єдиним для всього тексту елементом, що іменує та/або характеризує текст, здатним прогнозувати зміст, інтегрувати текст і надавати останньому додаткові значення». [4;2]

  Інші дослідники дають характеристику заголовку конкретно для художнього тексту, стверджуючи, що це «правий вербальний маркер концепту тексту, що відображає ідеологічну та естетичну позицію автора». [6;175]

  Гальперін І.Р. у своїй монографії «Текст як об’єкт лінгвістичного дослідження» обмежується визначенням заголовку як скомпресованого, нерозкритого змісту тексту. [5;133]

  З вище сказаного можна зробити висновок, що визначення заголовку без конкретної характеристики його функцій неможливе.
Однак, опис функцій заголовку можливий лише за визнання його нерозривного зв’язку з текстом як елемента цілісної системи.

  На перший погляд, когезія між заголовком і самим текстовим комплексом виражена достатньо слабо. Заголовок завжди відстоїть від тексту на деякій відстані та друкується іншим шрифтом. З іншого боку, заголовок не може розглядатися окремо від тексту, так як він є гранично коротким представником його змістовної інформації. [10;110].

  Заголовок за своєю природою діалектично суперечливий, так як він є одночасно елементом і автосемантичним, і синсемантичним. Будучи елементом текстової системи, він сам по собі в той же час є «міні-текстом» (Ю.М.Лотман – цит. за: [4;4]) та вступає у тісні зв’язки з власне тестом. При цьому, заголовок також одночасно виступає у ролі посередника між текстом та читачем.

  Для художнього тексту характерний як експлікований, так і імплікований тип зв’язку заголовка як першого комунікативного блока зі смисловою структурою тексту. Однак, за експлікованого типу зв’язку винесення центрального об’єкта оповіді у сильну позицію заголовку не обов’язкове. Локалізація експлікації зв’язків у художньому тексті може бути різноманітною, тобто реалізовуватися у будь-якому композиційному блоці твору.

  З вище поданого слідує, що для адекватного розуміння заголовка як елемента текстової системи дуже важливою є характеристика його функцій у тексті. Перейдёмо до їх зображення.

не публикуется

пример:

Оставить комментарий или два:

 


Добавить новую метку грамматика для урока курсовая план-конспект

На комбинированном гриле http://bestweekend.com.ua/product/napoleon-rogue-425r/ также можно коптить продукты, что сделать очень легко, при помощи специальной трубки для копчения. Свежий воздух и солнце пробуждают аппетит, поднимают настроение, что позволяет в большей степени насладиться пикником.